Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ust. § 1751 Občanského zákoníku, kterým se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a upřesňují práva a povinnosti při nákupu na webovém portálu.

Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je také podnikatelský subjekt, který prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Zákazníkovi výrobky nebo služby.

Zákazník, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy soukromě nebo jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a Zákazníkem objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

Objednání zboží

Zákazník vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do objednávky, kterou řádně vyplní. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. V případě telefonického objednání potvrzení objednávky proběhne ústně, nebo odesláním informačního e-mailu.

Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu objednávky je Zákazník informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků. Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.

Plnění objednávky

Podle typu objednávky bude Zákazníkovi odesláno zboží na adresu nebo umožněn osobní odběr zboží a služeb na provozovně. V případě volby dopravy prostřednictvím přepravní společnosti bude Zákazník avizován před samotným doručením prodávajícím.

Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží uvedeného u každého produktu nebo služby. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adresu uvedenou Zákazníkem, provedením služby nebo osobním převzetím zboží na provozovně.

Úhrada

Zákazník má možnost objednávku hradit bezhotovostně nebo v hotovosti.

Převzetí zboží

Doporučujeme Zákazníkovi před odebráním zboží zkontrolovat jeho stav. V okamžiku předání zásilky Dodavatelem je doklad připraven ke stažení pro přihlášeného uživatele na portálu. Na žádost Zákazníka je možné doklad přiložit ke zboží, nebo dodatečně zaslat v papírové nebo elektronické podobě.

Způsob komunikace

Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem probíhá elektronicky, prostřednictvím e-mailu nebo telefonem, případně faxem. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy na dálku na vlastní náklady.

Záruka a reklamace

Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a záruka na služby a provedené práce v délce 3 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. Pokud záruční list je součástí zboží, je možné ho po uplynutí zákonné lhůty 14 dní, zaslat k dodatečnému potvrzení.

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která byla způsobena vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo vyplněním formuláře na webových stránkách prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání, například pomocí online formuláře na webových stránkách dodavatele (nebo dopisem, e-mailem a faxem).

Odstoupení od smlouvy stačí odeslat před uplynutím příslušné lhůty.

Po odstoupení od smlouvy vrátí Dodavatel bez zbytečného odkladu a bez dalších nákladů pro Zákazníka, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel od Zákazníka, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější dostupný způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Nárok na vrácení platby má Zákazník až po obdržení vráceného zboží Dodavateli nebo prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat na vlastní náklady zpět nebo jinak doručit na adresu Dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Zákazník odešle zpět Dodavateli před uplynutím 14 dnů. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost Zákazníka upraveno nebo jinak pozměněno.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány Provozovatelem, jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích Dodavatele. Dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Dodavatel je oprávněn osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně zrušen.

Rollpa Construction Systems s.r.o.
IČO:06980511, DIČ:CZ06980511
C 292248 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo společnosti: Hronětice 5, Kostomlaty nad Labem, 28921

 

Copyright 2019 - 2024 © rollpashop